Úrodné environmentální centrum v Českém středohoří

Cíle Spolku Malá jižní stráň

Prvním cílem spolku je provozovat a rozšiřovat

a. environmentálně* řešenou inspirační a zkušební pěstební zahradu a sad, charakteristické zejména

 • rozvíjením vzájemně prospěšných vztahů mezi plodinami, bylinami, ovocnými stromy, hospodářskými i volně žijícími zvířaty, člověkem

 • samovolnou přítomností opylovačů jako ukazatele celkové kvality vytvořeného prostředí (včely, vosičky, čmeláci a další)

 • tvorbou úrodné půdy s vysokou schopností vstřebat a udržet vláhu

b. prostý / jednoduchý systém retence dešťové a tající vody v krajině (tradiční terasování, zásakové brázdy, jezírka, mokřady, atd.)

c. soubor ošetřovaných, značených a sklízených stromů původních odrůd v okolní krajině, jejich zachování roubováním

Druhým cílem spolku je zřídit centrum environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

a. postavit či zrekonstruovat školící, stravovací a ubytovací objekt u inspiračních a zkušebních zahrad a sadů, propojit teorii s praxí

 • poskytovat objekt souvisejícím oborům včelařství, ovocnářství, bylinkářství, zdravé vaření atd.

c. zřídit dílnu zpracování potravin, vybavenou např. pro moštování, vaření marmelád a povidel, sušení, zpracování zeleniny, lisování oleje, zpracování mléka

Třetím cílem spolku je vyvíjet a realizovat tematické výukové programy

a. vytvořit a předávat metodiku - strukturu a doporučené formy vzdělávání pro kurzy a výukové programy, zaměřené na sdílení a předávání zkušeností

b. vytvořit a předávat pracovní postup sezónní péče o plodiny

c. realizovat, iniciovat a organizovat výukové programy, semináře a workshopy

 • úvody do témat, začátky v oboru a motivace k práci na tématu

 • aktivní programy pokročilých v daném oboru, kdy se každý účastní svou prezentací

 • expertní a koncepční setkání matadorů v oboru

d. realizovat osvětu a prevenci rizik souvisejících se změnou klimatu

 • udržitelné využívání zdrojů a environmentálně odpovědná spotřeba

 • inovativní venkovní programy zaměřené na kontakt dětí s přírodou

Čtvrtým cílem spolku je

...produkovat čistou (bez agrochemie) zeleninu a ovoce s přirozeně vysokou výživovou hodnotou, pro stravování účastníků vzdělávání a prezentaci environmentálně řešeného hospodaření. A provozovat co nejvíce přirozený, environmentálně řešený chov hospodářských zvířat, např. drůbež, skot či včely.

Pátým cílem spolku je inspirovat realizovanými příklady (s úspěšnými i neúspěšnými prvky) a vzděláváním

a. k pěstování, k potravinové soběstačnosti rodiny a komunity, zakládání pěstebních zahrad a sadů

b. k udržitelnému bydlení v krajině, udržitelnému využívání zdrojů (materiály pro stavbu, zpracování odpadních vod, kompostování, retence vody, využití obnovitelných zdrojů energie)

Šestým cílem spolku je pečovat o veřejný prostor obce, krajinu a rozvíjet sounáležitost

a. podílet se na obnově krajiny a krajinného rázu mikroregionu, tvořit nové a obnovovat stávající vegetační prvky a struktury

b. podílet se na posílení adaptability krajiny a ekosystémů a zpomalení degradace krajiny

c. rozvíjet sounáležitost s místem, krajinou a regionem, s lidmi, kteří zde žijí, skrze společnou práci na společném/veřejném prostoru

 • pečovat o vysazené aleje a obecní výsadby, o místní památky
 • nabízet vzdělávání, podporu společenského, komunitního a občanského života v obci formou konkrétních aktivit, akcí
 • podporovat komunitní rozvoj a participativní plánování a rozhodování v péči o přírodu a krajinu

Sedmým cílem spolku je společenská prospěšnost

Realizovat společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, zejména skupin na trhu práce ohrožených, a to formou založení a provozování sociálního podniku, který naplňuje všechny následující principy a rozpoznávací znaky:

a. princip 1: společensky prospěšný cíl, rozpoznávací znak:

 • podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech

b. princip 2: podnik realizuje sociální prospěch, rozpoznávací znaky:

 • podíl osob sociálního podniku ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců

 • sociální podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob

 • zaměstnanci a/nebo členové podniku jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směřování podniku

c. princip 3: ekonomický prospěch, rozpoznávací znaky:

 • alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů

 • manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

 • tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku

d. princip 4: environmentální prospěch, rozpoznávací znak:

 • podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi

e. princip 5: místní prospěch, rozpoznávací znaky:

 • podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

 • podnik přednostně využívá místní zdroje:

  • zaměstnává místní obyvatele,

  • nakupuje od místních dodavatelů

 • podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry