Malá jižní stráň

Centrum vzdělávání o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu.

Malá jižní stráň je centrum praktického a zážitkového vzdělávání o tom krásném, co tvoří člověk a příroda spolu. Spolek také provozuje ukázkové hospodářství a zaměřuje se na pěstování zeleniny, férový chov slípek a obnovu místa i krajiny. Vzdělávání je zde úzce propojené s praxí. Činnost spolku dokumentujeme na blogu. Aktuální dění sledujte na Facebooku spolku Malá jižní stráň.

Cíle spolku Malá jižní stráň

Prvním cílem spolku je provozovat a rozšiřovat:

a. environmentálně* řešenou inspirační a zkušební pěstební zahradu a sad, charakteristické zejména

  • rozvíjením vzájemně prospěšných vztahů mezi plodinami, bylinami, ovocnými stromy, hospodářskými i volně žijícími zvířaty, člověkem

  • samovolnou přítomností opylovačů jako ukazatele celkové kvality vytvořeného prostředí (včely, vosičky, čmeláci a další)

  • tvorbou úrodné půdy s vysokou schopností vstřebat a udržet vláhu

b. prostý / jednoduchý systém retence dešťové a tající vody v krajině (tradiční terasování, zásakové brázdy, jezírka, mokřady, atd.)

c. soubor ošetřovaných, značených a sklízených stromů původních odrůd v okolní krajině, jejich zachování roubováním

Druhým cílem spolku je zřídit centrum environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

a. postavit či zrekonstruovat školící, stravovací a ubytovací objekt u inspiračních a zkušebních zahrad a sadů, propojit teorii s praxí

  • poskytovat objekt souvisejícím oborům včelařství, ovocnářství, bylinkářství, zdravé vaření atd.

c. zřídit dílnu zpracování potravin, vybavenou pro moštování, vaření marmelád a povidel, sušení, zpracování zeleniny, lisování oleje, zpracování mléka

Třetím cílem spolku je vyvíjet a realizovat tematické výukové programy

a. vytvořit a předávat metodiku - strukturu a doporučené formy vzdělávání pro kurzy a výukové programy, zaměřené na sdílení a předávání zkušeností

b. vytvořit a předávat pracovní postup sezónní péče o plodiny

c. iniciovat a organizovat výukové programy, semináře a workshopy

  • úvody do témat, začátky v oboru a motivace k práci na tématu

  • aktivní programy pokročilých v daném oboru, kdy se každý účastní svou prezentací

  • expertní a koncepční setkání matadorů v oboru

d. realizovat osvětu a prevenci rizik souvisejících se změnou klimatu

  • udržitelné využívání zdrojů a environmentálně odpovědná spotřeba

  • inovativní venkovní programy zaměřené na kontakt dětí s přírodou 

Čtvrtým cílem spolku je produkovat

...skutečnou (bez agrochemie) zeleninu a ovoce s přirozeně vysokou výživovou hodnotou, pro stravování účastníků vzdělávání a prezentaci environmentálně řešeného hospodaření

Pátým cílem spolku je inspirovat realizovanými příklady (s úspěšnými i neúspěšnými prvky) a vzděláváním 

a. k pěstování, k potravinové soběstačnosti rodiny a komunity, zakládání pěstebních zahrad a sadů

b. k udržitelnému bydlení v krajině, udržitelnému využívání zdrojů (materiály pro stavbu, zpracování odpadních vod, kompostování, retence vody, využití obnovitelných zdrojů energie)

Šestým cílem spolku je pečovat o veřejný prostor obce a krajinu

a. podílet se na obnově krajiny a krajinného rázu mikroregionu, tvořit nové a obnovovat stávající vegetační prvky a struktury

b. podílet se na posílení adaptability krajiny a ekosystémů a zpomalení degradace krajiny

Sedmým cílem spolku je rozvíjet sounáležitost 

S místem, krajinou a regionem, s lidmi, kteří zde žijí, skrze společnou práci na společném/veřejném prostoru.

a. pečovat o vysazené aleje a obecní výsadby, o místní památky

b. nabízet vzdělávání, podporu společenského, komunitního a občanského života v obci formou konkrétních aktivit, akcí

c. podporovat komunitní rozvoj a participativní plánování a rozhodování v péči o přírodu a krajinu